Projekti

AKTUALNI PROJEKTI


Slovenščina na dlani

Slovenščina na dlani je inovativno interaktivno učno e-okolje, namenjeno bogatitvi pouka slovenščine, povečanju motivacije za učenje, pridobivanju dodatnih jezikovno-digitalnih kompetenc ter izboljšanju zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil. Učno e-okolje spodbuja inovativne in prožne učne pristope ter razvoj novih metod poučevanja. Na podlagi specifik učnega e-okolja so bile pripravljene smernice za izvajanje prožnih oblik učenja in poučevanja. Na njihovi osnovi in v sodelovanju z učiteljicami ter učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v projekt, je nastal pričujoči strateški dokument.2 Ta opredeljuje strategije prožnih oblik učenja, ki jih bodo učiteljice in učitelji v šolskem letu 2020/2021 uvedli v učni proces pri predmetu slovenščina, določa načine vključitve prožnih oblik učenja v pouk ter navaja specifike in prednosti učnega e-okolja Slovenščina na dlani.

Osnova za izvajanje predstavljenih strategij je sprejem tega strateškega dokumenta, in sicer z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2020/2021.3 Uspešna izvedba strategij prožnih oblik učenja na vzgojno-izobraževalnih zavodih se upošteva kot rezultat projekta.


Projekt PODVIG

Šolski center Postojna ima v projektu Podjetnost v gimnaziji, ki bo potekal od leta 2018 do leta 2022 pod okriljem Zavoda RS za Šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, vlogo implementacijske gimnazije A. Razvijali bomo kulturo podjetnosti s povezovanjem različnih predmetov in širšo skupnostjo.V ta namen bomo sodelovali na izobraževanjih, posvetih in konferencah ter bogate izkušnje razvojnih gimnazij prenašali na našo šolo ter dijakom pripravljali takšne učne izkušnje, ki jim bodo omogočale razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti.

Stran projekta PODVIG


Projekt Megalux in izmenjava dijakov na Finsko

Sodelovanje, ki smo ga s pomočjo programa Erasmus+ razvili s kolegi iz Finske, smo letos nadgradili z bilateralno izmenjavo dijakov. V upanju, da doživimo pravo finsko zimo, smo gostovanje naših dijakov pri Fincih načrtovali v januarju, gostiteljstvo pri nas pa v maju 2020. Teden gostovanja na finskem je minil sproščeno, v duhu well-being in različnih aktivnosti. O izkušnjah dijakov po dnevih si lahko preberete na FB profilu šole, ceosten pogled na izkušnjo in vtise po vrnitvi domov pa so dijaki zapisali spodaj.

EDUCATION WITHOUT FRONTIERS MEGA – Make our Environment Great Again

Finska po finski – vtisi dijakovMednarodni projekt: eTwinning projekt Together in Europe

V šolskem letu 2016/17 so bili dijaki Srednje šole Postojna – smer Gimnazija pri nemščini kot drugem in tretjem tujem jeziku vključeni v mednarodni eTwinning projekt »Together in Europe«.

Dijaki 1. a in 1. b – učeči se nemščine kot 2. tujega jezika ter dijakinji 2. a in 2. b – učeči se nemščine kot 3. tujega jezika so pod vodstvom mentorice Lidije Mlakar sodelovali s šolami partnericami iz Turčije, Nemčije in s Srednjo šolo iz Domžal.

Projekt je obravnaval aktualno tematiko migracij in vključevanja. Zelo dobro načrtovano delo, ki sta ga vodili ustanoviteljici projekta iz Turčije in Nemčije, je potekalo pri pouku nemščine od 7. aprila do 30. junija.

Mednarodno sodelovalno projektno delo je ozaveščalo dijake o kulturnih in družbenih spremembah v deželah šol partneric – Turčije, Nemčije in Slovenije v zadnjih letih.

Vprašanju migracij in njihovemu ozadju so se dijaki šol partneric približali na zanimiv način – priseljence so obiskali, jih povabili na skupna srečanja, se z njimi pogovarjali in posneli intervjuje; udeleženci projekta pa so izmenjali mnenja, reševali kvize, ustvarjali plakate in uporabili širok nabor interaktivnih orodij (Kahoot, Padlet, Quizzis, Linoit, Photogramio, Video Conferencing Session, Answergarden …). Objave v spletni učilnici TwinSpace potrjujejo zelo dobro sodelovanje med šolami projektnimi partnericami in dobro motiviranost dijakov za mednarodno projektno delo.

Projektu je bil podeljen Znak kakovosti in udeležencem dodeljena nagrada mobilnosti Move2Learn, Learn2Move. Dijaki že nestrpno pričakujejo obisk svojih vrstnikov šol partneric iz Turčije in Nemčije v Sloveniji ter se veselijo potovanja k vrstnikom v Nemčijo (v letu 2018).

Evropski znak kakovosti za projekt »TOGETHER IN EUROPE«

eTwinning projekt Together in Europe nagrajen z oznako kakovosti

Nagrada Move2Learn, Learn2Move

Zlati kabel za najboljši projekt v starostni kategoriji od 16 do 19 let Šolskemu centru Postojna

Digitalna publikacija

Dan Evrope, 9. maj – »Together in Europe« Move2Learn – Learn2Move

Mednarodna izmenjava gimnazijcev Šolskega centra Postojna

Mentorica: Lidija MlakarMednarodni projekt: Od zrna do življenja

V tri leta trajajočem Erasmus+ projektu sodelujemo z gimnazijo iz Španije.
S projektnimi aktivnostmi bomo razvijali rdečo nit na temo prehrane in jo  zasledovali na treh ključnih področjih:

  1. naravoslovje,
  2. IKT,
  3. podjetništvo.

Za vsa tri ključna področja bomo v času projekta izvedli delavnice, ki bodo del teden dni trajajoče mobilnosti za dijake in učitelje. Pred samo izvedbo delavnic bodo dijaki pridobivali in razvijali svoje strokovno znanje pri različnih predmetih programa gimnazije. Delavnice so ciljno usmerjene s povezovalno temo “hrana” in posameznimi tematskimi sklopi.  Njihovo obravnavo vodijo različne aktivnosti (predvsem poizkusi, eksperimenti) znotraj tematskih sklopov pri naravoslovnih predmetih (kemiji, fiziki, biologiji). Področju naravoslovja, ki ga razvijamo skozi vsa tri leta projekta, smo dodali še dejavnosti za prikaz vsebin z IKT (multimedijo) ter podjetništvo za multidisciplinaren pristop in zgodnjo karierno orientacijo.
S prepletenostjo delavnic, z različnimi aktivnostmi in s povezovalno temo o prehrani  smo si zadali cilj vzpostaviti testni model multidisciplinarnosti.

Vključevanje strokovnjakov s trga dela in zunanjih deležnikov v proces projekta bo  dijakom že v fazi srednješolskega izobraževanja ponudilo pristope k iskanju različnih možnosti za ustvarjanje prihodnje karierne poti.
Cilji projekta:
– razvoj kompetenc na področju naravoslovja, digitalne pismenosti in podjetništva,
– spodbuditi dijake k vključevanju v naravoslovne predmete,
– razvijati multidisciplinarnost,
– razvijati zgodnjo karierno orientacijo in
– razvijati sposobnost priprave strokovnih besedil in kritičnega mišljenja.

Delovni obisk partnerjev iz Španije

Gostovali v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano

Učenje, poučevanje in spoznavanje v Španiji

Mobilnost v Španijo, januar 2020

Koordinatorica: Dolores KešMednarodni projekt: Poučevanje evropske zgodovine s filmom

ŠC Postojna sodeluje v šolskem letu 2017/18 v mednarodnem projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Teaching European History through Cinema). Ta se izvaja pod okriljem filmsko-vzgojnega Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo in v sodelovanju še s petimi strokovnimi partnerji iz Italije, Irske, Bolgarije in Romunije. Projekt, ki ga podpira tudi sklad Evropske komisije Kreativna Evropa – podprogram MEDIA, bo celovito in ustvarjalno povezoval pomembne družbene, politične, umetniške in kulturne aspekte evropske zgodovine.

Potekal bo celo šolsko leto 2017/2018, tj. od 1. 9. 2017 do 24. 6. 2018.

Mentorici: Sonja Škrlj Počkaj in Danijela HorvatProjekt NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Nosilec projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Projekt traja 5 let (od leta 2017 do leta 2022), njegovi cilji pa so: dvig naravoslovne in matematične pismenosti, krepitev kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti, reševanje problemov z uporabo IKT ter interdisciplinarno reševanje problemov.

Več o projektu …

Koordinatorica: Marja Oberstar


Projekt Slovenščina na dlani

Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete, s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter s Pedagoške fakultete. V projektu sodeluje 14 osnovnih in srednjih šol iz celotne Slovenije.

Osnovni namen projekta je pripraviti inovativno učno e-okolje, ki se bo uporabljalo pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Zasnovano bo na osnovi orodij za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki bodo podprta s korpusom besedil in bazo znanja (s področja slovnice, pravopisa, frazeologije in besediloslovja).

Kakovostno in privlačno prosto dostopno učno e-okolje bo obogatilo pouk slovenščine, prispevalo k motiviranosti za učenje in izboljšanju jezikovno-digitalnih kompetenc.

Projekt traja od 8. 7. 2017  do 30. 9. 2021.

Mentorica: Mateja Rebec HreščakEvropski parlament: Šola ambasadorka

Naša šola je v šolskem letu 2016/17 sodelovala v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Vključeni so bili dijaki 3. letnika gimnazije. Med šolskim letom so se dijaki udeležili posveta o prihodnosti Evropske unije, ki je potekal v prostorih ZRC SAZU v Postojni. Ob dnevu Evrope, 9. 5. 2017, so dijaki pisali prispevke o tem, kaj jim pomeni Evropska unija. Najboljši prispevki so bili objavljeni v šolskem glasilu Špice. V knjižnici so dijaki pripravili info točko o Evropski uniji, ob koncu šolskega leta pa je potekal še projektni dan na temo Evropske unije in mladih. Vse te dejavnosti naše šole je ocenila  komisija iz Informacijske pisarne Evropske unije. Uvrstili smo se med sedem  najbolje ocenjenih sodelujočih šol, zato se bodo novembra 2017 trije dijaki, ki so bili najbolj dejavni, in mentorica za nagrado udeležili obiska Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Obisk evropskega parlamenta: Evropski poslanci za en dan

Mentorica: Danijela HorvatSlovenska mreža zdravih šol

ŠC Postojna se je v začetku šol. leta 2016/17 aktivno vključil v program Slovenske mreže zdravih šol pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot zdrava šola smo se prostovoljno odločili, da bomo v šolski skupnosti z različnimi dejavnostmi spodbujali, omogočali in krepili zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. V aktivnosti so vključeni dijaki, starši in učitelji.

V šol. letu 2017/18 se bodo nadaljevale in nadgrajevale tri vsebine:

–  GIBANJE – spodbujanje več gibanja, zdrava in lepa drža, aktivni odmor, telesna dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa;

– DUŠEVNO ZDRAVJE – iskanje možnosti za prenos vsebin in predstavljenih programov duševnega zdravja v redni kurikul;

– PREHRANA – uživanje zdrave prehrane, oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače …

Koordinatorica: Alenka VodopivecEuropa Donna

Europa Donna je slovensko združenje za boj proti raku dojk. To je samostojna, neodvisna, neprofitna organizacija civilne družbe,  tudi članica evropske zveze. Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk, posameznike in strokovne institucije v Sloveniji v boju proti raku dojk. Glavni cilj slovenskega združenja za boj proti raku dojk je zagotoviti vsem ženskam v Sloveniji enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje in učinkovito zdravljenje in rehabilitacijo ter povečati osveščenost o raku dojk v Sloveniji.

Temu cilju smo se pridružili tudi na ŠC Postojna, kjer želimo ozaveščati dijake o zdravem načinu življenja in preventivi – kaj lahko sami naredijo za svoje zdravje.

Tako bodo na šoli predavanje o samokontroli oziroma opazovanju svojega telesa in druga. Izvedli jih bodo člani združenja Europa Donna, med njimi tudi predsednica Tanja Španić (naša nekdanja dijakinja). Pridružil se jim bo še  Jaka, mlad nogometaš, ki se je tudi sam soočil z boleznijo.

Poleg tega bodo dijaki ekonomske šole pripravili seminarsko nalogo, v kateri bodo preučili možnosti zbiranja sredstev za nakup  naprave za merjenje kostne gostote ter mišične in maščobne sestave telesa – DXA za Onkološki inštitut v Ljubljani.

Predavanje z naslovom Europa Donna in Onkomen

Mentorica: Klara Kresevič Bajec
(Število obiskov: 873)
Dostopnost