Izbirni predmeti

Pri vpisu v 1. letnik gimnazije si dijaki izberejo drugi tuj jezik med italijanščino, nemščino in španščino, ki ga potem obiskujejo vsa štiri leta. V 2. in 3. letniku si dijaki prosto izberejo 3 ure na teden, v 4. letniku pa 8 – 10 ur, ki so namenjene izbirnim maturitetnim predmetom.

2. in 3. letnik

Šola ponuja 3 izbirne interdisciplinarne tematske sklope, naravoslovnega, družboslovnega ter mednarodnega, ki se izvajajo enkrat na teden v strnjeni obliki (3 ure skupaj). Interdisciplinarni tematski sklop (ali ITS) je sodobna oblika pouka, ki omogoča povezovanje znanja iz različnih področij, ter pridobivanje in razvijanje veščin in spretnosti, ki so pomembne za vseživljensko učenje v modernem svetu, nujno potrebne za uspešno nadaljevanje študija ter vedno bolj cenjene in zaželene s strani delodajalcev. To so interdisciplinarnost, digitalna pismenost, kritično mišljenje, podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, sodelovanje in sporazumevanje ter empatija, ki so prepoznane kot ključne kompetence za 21. stoletje.

Pri vsakem ITS si dijaki zastavijo raziskovalno vprašanje, na katerege iščejo odgovore z vidika različnih disciplin, z eksperimentalnim delom, sodelovanjem z zunanjimi predavatelji in ustanovami, povezovanjem s podjetji in lokalnim okoljem. Končni cilj vsakega sklopa je predstavitev ugotovitev in rezultatov v obliki seminarske ali raziskovalne naloge, video ali audio posnetkov, različnih pisnih izdelkov z uporabo digitalnih orodij ter predstavitev. Zato se pri vsakem tematskem sklopu povezujejo različni predmeti in učitelji, ki predvsem organizirajo, vodijo in usmerjajo dijake pri izvajanju nalog in dejavnosti. Za ta namen se uporabljajo oblike in načini dela, ki se pri rednem pouku uporabljajo manj: timsko in projektno delo, ekskurzije in terensko delo, uporaba digitalnih orodij, izdelava izdelkov in priprava predstavitev. Temu primerno je prilagojeno tudi preverjanje in ocenjevanje, ki temelji na ocenjevanju projektnega dela, izdelkov in ustnih predstavitev.

Interdisciplinarni tematski sklopi – več na povezavi

4. letnik

V 4. letniku si dijaki izberejo dva ali tri izbirne predmete, ki jih opravljajo na maturi. Izberejo lahko: tuje jezike (nem, špa, ita), geografijo, zgodovino, kemijo, fiziko, biologijo, psihologijo ali sociologijo.


(Število obiskov: 1.202)
Dostopnost