Dodatno delo po predmetih

Nadarjenim dijakom in tistim, ki želijo več omogočamo, da razvijajo svoje sposobnosti in talente že v okviru pouka.

Spodaj predstavljamo možne načine udejstvovanja dijakov v okviru posameznih predmetov.

 

SLOVENŠČINA

 • Branje literarnih besedil, ki so v učnem načrtu navedena med prostoizbirnimi besedili, ter samostojna (pisna in/ali govorna) interpretacija teh besedil,
 • izdelava seminarske naloge (jezikovne in/ali literarne teme),
 • govorni nastop (recitacija, dramatizacija ipd.),
 • ustvarjalno pisanje (npr. izdaja avtorske pesniške zbirke, proznega dela, objava v šolskem glasilu …),
 • priprava na Cankarjevo tekmovanje in sodelovanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje,
 • sodelovanje na literarnih natečajih in v krožkih (npr. šolski pesniški natečaj, šolski natečaj Urna zgodba, haiku-natečaj, Župančičeva frulica, bralni klub, dramski krožek, gledališki abonma …),
 • drugi načini in oblike dela po željah dijakov.

 

PSIHOLOGIJA, FILOZOFIJA, SOCIOLOGIJA

 • Referati, seminarske, raziskovalne naloge in videi,
 • udeležba na državnih tekmovanjih,
 • sodelovanje na Srečanju srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše slovenske zgodovine – natečaj Eustory, na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije,
 • sodelovanje v Wikiprojektu Filozofija,
 • ponudba v spletni učilnici psihologije oz. na šolski spletni strani (www.ilb.scpo.si “zgornji meni / Dijaki / Predmeti / Sociologija/Filozofija”): zanimive povezave na splet,
 • izdelava različnih avtentičnih nalog, zloženke o čustvih, učenju, oglaševanju, duševnih motnjah …
 • psihološka/sociološka/filozofska analiza leposlovnih knjig, filmov,
 • izdelava filma na psihološko/sociološko/filozofsko temo,
 • priprava psiholoških člankov za šolski časopis,
 • priprava prispevka za dan odprtih vrat ali informativni dan,
 • obisk v Vzgojnem zavodu Planina,
 • sodelovanje na esejističnih natečajih, na natečaju, ki ga razpiše društvo Sinapsa,
 • sodelovanje pri obeležitvi dneva duševnega zdravja, dneva filozofije, dneva strpnosti ter na natečaju Kakšno Slovenijo si želim.

 

LIKOVNA UMETNOST

 • likovni krožek,
 • raziskovalne naloge iz področja umetnostne zgodovine,
 • sodelovanje na različnih likovnih natečajih in razpisih,
 • aktivna udeležba na EX TEMPORE.

 

DRUGI TUJI JEZIKI (NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, ŠPANŠČINA, FRANCOŠČINA)

 • branje člankov v revijah za mlade,
 • branje literature za mladostnike, bralna značka,
 • spoznavanje kratkih literarnih/glasbenih besedil (pesmi) in njihova predstavitev,
 • udeležba na šolskem in državnem tekmovanju iz znanja tujega jezika,
 • udeležba na bralnih tekmovanjih,
 • udeležba na natečaju za najboljši haiku,
 • sodelovanje na evropskem tekmovanju v prevajanju Juvenes Translatores,
 • sodelovanje na različnih razpisih,
 • vključevanje v mobilnost dijakov in projekte Erasmus + ter e-Twinning,
 • udeležba na delavnicah, natečajih in projektih nemškega, italijanskega, španskega in francoskega inštituta ter Mladinske knjige-Oxford center,
 • govorni nastopi in kratki referati o aktualnih dogodkih ali na poljubno temo,
 • sodelovanje dijakov ob raznih dogodkih in prireditvah na šoli (Evropski dan jezikov, dan odprtih vrat, informativni dan ipd.),
 • enodnevna ekskurzija v bližnje avstrijsko ali italijansko mesto,
 • ekskurzija v tujino,
 • obisk Ljubljane in voden ogled v tujem jeziku,
 • ogled tujejezičnega filma v kinu,
 • ogled gledališke predstave v tujem jeziku,
 • ogled koncerta, plesne predstave ipd.,
 • dopisovanje z dijaki iz države jezika, ki se ga dijak uči,
 • izmenjava dijakov,
 • seminarske naloge za dijake 3. letnikov,
 • kreativno pisanje,
 • objava literarnih izdelkov v šolskem glasilu Špice,
 • pisanje in objava kratkih (verificiranih) besedil (haiku, rap …),
 • izdelava reklamnega besedila/zgibanke po strokovni ekskurziji,
 • pisanje in objava člankov v tujem jeziku o različnih dogodkih, ki so se zgodili na šoli in objava le-teh na šolski spletni strani,
 • krožek tujega jezika.

 

GLASBA

 • Dodaten nabor skladb za domače poslušanje,
 • obveščanje o koncertih v domačem kraju in okolici,
 • predstavitev pouka petja v sodelovanju z glasbeno šolo,
 • poslušanje tretjega programa Radia Ljubljana, ARS,
 • seminarske naloge (sodobni skladatelji, o delovanju kulturnih ustanov, društev pri nas, glasba v očeh mladih, kritike / zapisi o obisku koncerta – glasbeno-umetniške prireditve …),
 • pevski zbor v Ilirski Bistrici.

 

ANGLEŠČINA  

 • Angleška bralna značka in bralno tekmovanje ‘Bookworms’ / Knjižni molj,
 • projektni dan na izbrano temo – sodelovanje v skupini za angleščino,
 • seminarske naloge v angleščini za dijake 3. letnika gimnazije
 • tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika gimnazije in srednjih strokovnih šol,
 • priprave na maturo – višja raven – za dijake 4. letnika gimnazije,
 • sodelovanje na mednarodnem maratonu pisanja apelov v angleščini – vsakoletno sodelovanje z Amnesty International,
 • ustvarjalno pisanje in literarno ustvarjanje v angleščini – objava najboljših sestavkov, pesmi … v šolskem glasilu Špice, na spletnih straneh šole,
 • branje leposlovja v izvirniku (letno 3 knjige, dodatne naloge – iz besedišča ali vsebine, po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno),
 • branje ter povzemanje vsebine spletnih člankov in člankov iz angleških revij (šolska čitalnica), sledi kratka 5-10-minutna predstavitev v razredu (po dogovoru je možno pridobiti tudi oceno),
 • vodenje skupinskega dela / dejavnosti ob evropskem dnevu jezikov, nastop ob dnevu odprtih vrat, predstavitev pouka angleščine / dela z i-tablo ob informativnem dnevu.

 

ŠPORTNA VZGOJA

 • Vključevanje v krožke,
 • priprave na šolska športna tekmovanja, državna prvenstva in druge množične prireditve, ki so v skladu s šolskimi športnimi tekmovanji (košarka, nogomet, rokomet, lokostrelstvo, gimnastika, smučanje, športno plezanje, Mladina in gore, judo, akrobatika, streljanje z zračno puško, plavanje, badminton, namizni tenis, akvatlon, odbojka, šah, orientacijski tek),
 • sodelovanje na šolskih prireditvah,
 • izdelava seminarske naloge, raziskovalne naloge iz področja športa (3. letniki),
 • ogled športnih prireditev,
 • obisk predavanj na temo športa,
 • obisk in razgovori z vrhunskimi športniki.

 

FIZIKA

 • Udeležba na šolskem tekmovanju iz fizike za 1. letnike (Čmrlj),
 • udeležba na regijskem in državnem tekmovanju za vse letnike,
 • seminarske naloge za dijake 3. letnikov gimnazije,
 • domače, projektne, raziskovalne in druge naloge z izbirnimi vsebinami učnega načrta,
 • izdelava plakatov, maket in učil.

 

BIOLOGIJA

 • Priprava na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,
 • priprave na tekmovanje za Proteusovo tekmovanje,
 • sodelovanje v raznih projektih in mobilnostih (Erazmus, OZDŽ, …),
 • izdelava raziskovalnih nalog in izdelavo seminarskih nalog v okviru 3. letnika,
 • biološki krožek.

 

KEMIJA

 • Priprava dijakov na tekmovanje iz kemije (šolsko, ki bo v marcu in državno, ki bo v maju),
 • izvedba krožka oz. dodatnega pouka za nadarjene zainteresirane dijake,
 • delo v smeri sodelovanja s FKKT in Kemijskim inštitutom, lahko v okviru raziskovalne naloge, ogleda, predavanja ali kombinacije naštetih opcij,
 • poskus vzpostavitve povezave z mag. Tomažem Ogrinom (IJS), ki vodi izobraževanja in delavnice za učence in dijake,
 • kandidiranje na razpisu za izobraževanje v učnem centru Petnica (Valjevo, Srbija).

 

STROKOVNI PREDMETI NA STROJNI ŠOLI -TEORIJA IN PRAKTIČNO DELO

 • Udeležba na tekmovanjih v okviru strojnih šol in na drugih področjih dela (letno srečanje SŠ, PIKO),
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini (npr.: Srbija (IMT-Zemun/Beograd,Fiat-Zastava/Kraguljevac), Nemčija (BMW Dingolfing, Tehniški muzej Munchnu, doma-Celje: Sejem vzdrževanja, Sejem obdelovalne tehnike in orodjarstva, Sejem energetika in okolje, Novo Mesto-Revoz),
 • različne učne in razvojne delavnice (npr: M. Sobota-Podjetniški tabor, Cerkno-Eko šola, ETA Cerkno-dobre prakse proizvodnih obratov, Umetnostno kovaštvo, Projekt TESSI),
 • projektne naloge v okviru 4. predmeta POM za vse dijake, za nadarjene tudi zahtevnejše naloge,
 • konzultacije-razgovori in usmerjanje pri dejanskih problemih snovanja, konstruiranja, izdelave, obdelave in vzdrževanja sistemov,
 • dejavnosti dijakov, povezane z implementacijo dela v novem ICST, tako v smeri energetskega, vzdrževalnega in proizvodnega dela strojništva,
 • ogled Noči znanstvenikov, obisk inštituta IJS z nadarjenimi dijaki, ogled poskusov inštituta Jožef Stefan v Bistri (poklicna šola).

 


(Število obiskov: 92)